Popis

1. Poslání sociální rehabilitace

              Sociální rehabilitace poskytuje podporu a pomoc lidem se zdravotním postižením. Zaměřujeme se na rozvoj a udržení jejich dovedností a znalostí potřebných pro zvýšení či zachování alespoň stávající kvality života.

2. Cílová skupina

              Sociální rehabilitaci mohou navštěvovat lidé ve věku 18–64 let z okresu Most se zdravotním postižením či znevýhodněním.

2. Základní činnosti

              Terénní a ambulantní služba obsahuje činnosti a nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, nácviku soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Dále pomáháme ve zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a toto doplňujeme o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Poskytujeme pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Poskytujeme tyto základní činnosti dle § 70 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a průvodní vyhlášky č. 505/2006 Sb.:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

3.1 Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování obsahuje:

 • obsluha běžných zařízení a spotřebičů;
 • péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování;
 • péče o děti nebo další členy domácnosti;
 • samostatný pohyb včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru;
 • dovednosti potřebné k úředním úkonům, například vlastnoruční podpis.

3.2 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím spočívá především v :

 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět;
 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky;
 • nácvik chování v různých společenských situacích;
 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi.

3.3 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti jsou např.:

 • upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

3.4 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí zahrnuje:

 • podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 • informační servis a zprostředkovávání služeb.

4. Zásady organizace při poskytování služeb

              Pracovníci KRUHU pomoci, o.p.s. – Sociální rehabilitace v Mostě se při poskytování svých služeb řídí těmito zásadami:

 • respektují lidská práva, základní svobody a lidskou důstojnost;
 • vychází z individuálních potřeb uživatele;
 • respektují volby uživatelů;
 • zaujímají trpělivý, ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům;
 • podporují uživatele v zachování sociálních kontaktů (rodina, blízcí aj.) a také v co nejvyšší míře podporují v samostatnosti, nezávislosti a zapojení se do běžného života;
 • vytvářejí pro uživatele služby v příjemném prostředí s atmosférou důvěry, zachovávají diskrétnost a mlčenlivost o svěřených informacích (mimo pracovní tým).

5. Metody práce

Při poskytování služby sociální rehabilitace využíváme jednak metodu zaměřenou na:

Individuální práci s uživatelem, která jej motivuje k aktivnímu přístupu řešení vlastní nepříznivé situace, jako je např.:

 • poradenství;
 • nácviky dovedností (dovednost hospodaření s rodinným rozpočtem a řešení svých dluhů, komunikační dovednosti v běžném životě i komunikace s úřady, pracovní dovednosti a návyky, základní obsluha PC, dovednost zvládat péči o své zdraví a vzhled, nácviky sebeobsluhy);
 • doprovázení uživatelů služby na úřady nebo k přijímacímu pohovoru do zaměstnání;
 • vyhodnocování předpokladů a dovedností klienta potřebných k zaměstnání;
 • pomoc při hledání adekvátního zaměstnání dle možností klienta;
 • nácvik vhodných dovedností k zaměstnání dle předpokladů a schopností klienta;
 • poskytování zpětné vazby;
 • podpůrný rozhovor.

Skupinová setkání, které uživatelům umožňují společné sdílení jejich situace. Přičemž toto sdílení ulehčuje nácvik nových dovedností a je příležitostí pro individuální růst, růst sebeúcty, rozvoj sebedůvěry (mohu pomoci a je nám pomáháno) a dále příležitosti ke změně. Kolektiv a síla skupiny navozuje rychlejší změnu než při individuální práci s klientem, např.: nácviky dovedností – trénink komunikačních dovedností, základy obsluhy PC a internetu;

 • aktivizační programy – nácvik motoriky, trénink paměti, tvůrčí dílna, aktivizace hudbou a rytmem;
 • diskusní skupiny.

Skupinové aktivity, které napomáhají k:

 • navození kontaktu se společenským prostředím, 
 • zařazení se do běžného společenského prostředí,
 • nácvik chování v různých společenských situacích,
 • podpora při získávání návyků.

Základní aktivizační činnosti pro práci ve skupině:

1. SPOLEČENSKÉ HRY A DISKUSE

 • Nácvik komunikace
 • rozprava, výměna a obhajoba názorů
  • rozbor, úvaha o možnosti řešení úlohy vzhledem k daným podmínkám

2. TVŮRČÍ DÍLNA

 • Rozvoj dovedností
 • rozvoj stávajících a získávání nových dovedností
  • nácvik jemné motoriky
 • Nácvik dovedností seberealizace pro trávení volného času
 • rozvoj estetického cítění a kreativity
  • motivace ke smysluplnému trávení volného času

3. ROZVOJ MYŠLENÍ

 • Rozvoj dovedností
 • procvičování kognitivních funkcí zábavnou formou
  • trénink paměti
  • nácvik životních situací

4. VÝŽIVA A VAŘENÍ

 • Rozvoj dovedností sebeobsluhy
 • zlepšení praktických dovedností, které vedou ke zvýšení samostatnosti
  • snižování závislosti na pomoci okolí
  • nácvik samostatného nakupování
  • získávání a rozvoj finanční gramotnosti
  • samostatná příprava pokrmů a nápojů
  • nácvik obsluhy domácích spotřebičů
  • edukace v oblasti zdravé výživy a životního stylu

              Pro zkvalitnění poskytovaných služeb využíváme metodu hodnocení zpětné vazby uživatelů prostřednictvím osobních pohovorů a„schránky podnětů, nápadů a stížností.“

6. Jednání se zájemcem o službu

              K jednání se zájemcem o službu je pověřen sociální pracovník, který nově příchozí přijímá v určených návštěvních hodinách. Sociální pracovník nově příchozího informuje o poslání, cílech a cílové skupině poskytovatele a seznamuje ho s nabídkou aktivit. Informace podává srozumitelně, s ohledem na schopnosti a možnosti jednotlivých zájemců. K dispozici má propagační letáky s aktuální nabídkou.

              Sociální pracovník následně zjišťuje, jaké jsou potřeby dotyčného a aspirace do budoucna. Rozhovor vede takovým způsobem, aby své představy daná osoba vyjádřila sama. Tyto své představy se pak snaží zájemce zformulovat do konkrétního osobního cíle. Osobní cíl je vyjádřením toho, jak si vyřešit nepříznivou sociální situaci prostřednictvím využívání služby sociální rehabilitace.     

V souladu s vysloveným cílem si zájemce vybírá z nabídky aktivit, jichž se chce účastnit. Pracovník nevybírá aktivity za něj, pouze mu pomáhá správně se rozhodnout, aby jeho výběr odpovídal zvolenému cíli. Určující je, že zájemce není zařazován do jednotlivých aktivit podle svých nedostatků, ale podle svých individuálních zájmů a přání. Jde o to respektovat potřeby, přání a osobní jeho cíle a podle možností organizace je převést do reálného života a pracovat na jejich dosažení ve vybraných aktivitách.

Zájemce je následně informován o všeobecných podmínkách poskytování sociálních služeb. V závislosti na konkrétním typu zvolené aktivity jej sociální pracovník seznamuje se základními pravidly pro poskytování konkrétní aktivity. Tato pravidla mu jsou předána také v písemné podobě. Sociální pracovník klade důraz na to, aby zájemce o službu porozuměl všem stanoveným podmínkám.

7. zavření Smlouvy o poskytování služeb sociální rehabilitace

              K uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby je pověřen sociální pracovník. Smlouva se uzavírá před nástupem k vybrané aktivitě. Tato smlouva je uzavřena písemně. Uživatel však má právo se ke smlouvě kdykoliv vrátit, korigovat ji či vypovědět. Jakákoliv změna smlouvy je provedena písemně.

Smlouva obsahuje tyto podstatné náležitosti:

 • základní údaje o poskytovateli soc. rehabilitace a uživateli;
 • rozsah poskytování sociální služby;
 • místo a čas poskytování sociální služby;
 • výše úhrady za sociální službu (služba uživatelům je hrazena poskytovatelem);
 • ujednání o dodržování pravidel stanovených pro poskytování sociální služby;
 • ujednání o ochraně osobních údajů;
 • výpovědní důvody a výpovědní lhůty;
 • dobu platnosti smlouvy;
 • závěrečná ustanovení.

              Při sepisování nebo při aktualizaci smlouvy sociální pracovník vždy dbá na to, aby uživatel obsahu a účelu smlouvy rozuměl. S uživateli komunikuje v souladu s jeho možnostmi a schopnostmi. U osob, které jsou omezeny ke způsobilosti k právním úkonům, je zapotřebí k uzavření smlouvy souhlasu stanoveného opatrovníka.

8. Plánování a realizace sociální služby

              V průběhu poskytování služeb navštěvuje uživatel zvolené aktivity. Uživatel sestavuje individuální plán služby, ve kterém rozpracovává svůj osobní cíl (vymezený již ve smlouvě o poskytování sociální služby), za podpory zvoleného klíčového pracovníka. Tento klíčový pracovník uživatele podporuje v naplňování jeho osobního cíle, společně pak při pravidelných setkáních individuální plán hodnotí, doplňují a rozpracovávají.

9. Právní rámec poskytované služby

              KRUH pomoci, o.p.s. – Sociální rehabilitace poskytuje službu sociální rehabilitace, která je vymezena ustanovením § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Poskytování sociální rehabilitace je podrobně specifikováno v ustanovení § 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

10. Cíl a účel sociální služby a prostředky k jeho dosahování

Cílem poskytování služby sociální rehabilitace (§ 70) je pomoci lidem dosáhnout větší míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v běžném životě. Poskytovatel služby sociální rehabilitace vždy nabízí klientům celé spektrum základních činností, prostřednictvím nichž lze tento cíl služby naplňovat. Pomáhá lidem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, posilovat jejich pozitivní návyky a nacvičovat výkon běžných činností, které jsou nezbytné pro samostatný život. Spolupráci s klientem staví vždy na tom, že v maximální možné míře využívá jeho zachovaných schopností a kompetencí, které se snaží posilovat, upevňovat a dále je rozvíjet.

11. Technické a materiální zajištění poskytovaných služeb:

Služba sociální rehabilitace je poskytována v ulici Jaroslava Průchy 1915/24 v Mostě ve 4. patře budovy a hotelu Kapitol, nacházející se v centru města u 1. náměstí.

              KRUH pomoci, o.p.s., má k dispozici 64 m² plochy (kancelář č. 408). Teto prostor je stavebně rozdělena na čtyři samostatné části:

 • 1 místnost pro výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • 1 kancelář sociální pracovnice a pracovníků v sociálních službách pro individuální práce s klienty
 • 1 kancelář k vedení organizace a jednání s klienty
 • 1 kuchyňka a zázemí provozovny

Prostory jsou standardně vybaveny. Kromě nábytku a výpočetní techniky se zde nachází také různé nástroje, pomůcky pro klienty další drobná zařízení k dosažení účelu služby.