Aktuality

Den otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který se bude konat v naší provozovně dne 16. října 2024 v čase od 9 do 15 hodin.

  • seznámíte se s činností organizace a pracovníci Vám zodpoví případné dotazy
  • dostanete informační leták
  • můžete si prohlédnout místnosti služby sociální rehabilitace a materiální vybavení

V případě časového prostoru a zájmu si můžete některé činnosti vyzkoušet 🙂

Těšíme se na viděnou!

Prevence kriminality

Naše služba připravuje svým klientům přednášku na téma prevence kriminality za účasti Městské policie Most, jejíž zaměstnanec nás seznámí s prevencí na místní úrovni. Podstatou systému prevence kriminality na místní úrovni je optimální rozložení působnosti v oblastech sociální a situační prevence s ohledem na místní situaci, potřeby i možnosti.

Struktura prevence kriminality

1. Sociální prevence
představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Sociální prevence je součástí sociální politiky. Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná, lze na ni jen usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních perspektiv jedinců – objektů preventivního působení.

2. Situační prevence
staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření a finančními a personálními prostředky do ní vložených. Těžiště odpovědnosti za opatření situační prevence nesou především občané a obce a v rámci vymezených kompetencí i Ministerstvo vnitra, respektive Policie ČR.

3. Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů
je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni.

Podpora NADACE ČEZ

Velmi bychom chtěli poděkovat za finanční příspěvek, který byl využit na rozvoj a zkvalitnění poskytované služby. Děkujeme!

Prostředky byly využity na nákup PC techniky, informačního systému a školení Kyberbezpečnosti a Prevence zdraví – zdravý životní styl.