Co nabízíme za možnosti

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
 2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování
 3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti
 4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
 5. nácvik dovedností samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
 6. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
 2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
 3. nácvik chování v různých společenských
 4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 2. informační servis a zprostředkování služeb

Zásady poskytování služby.

Pracovníci se při poskytování svých služeb řídí těmito zásadami:

  • respektují lidská práva, základní svobody a lidskou důstojnost
  • vychází z individuálních potřeb uživatele
  • respektují volby uživatelů
  • zaujímají trpělivý, ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům
  • podporují uživatele v zachování sociálních kontaktů (rodina, blízcí aj.) a také v co nejvyšší míře
  • samostatnosti, nezávislosti a zapojení se do běžného života
  • vytvářejí pro uživatele služby příjemné prostředí s atmosférou důvěry, zachovávají diskrétnost a mlčenlivost o svěřených informacích (mimo pracovní tým)